http://web.math.snu.ac.kr:8081/ICSAA/files/attach/images/108/73974dfd8fdf812d4d91d346aa712a61.png
Schedule / Title & Abstract

  Schedule (Final)

  Invited talk(40min.)
  Invited talk(25min.)
  Contributed talk(25min.)


Aug. 6 (Wednesday) Aug. 7 (Thursday) Aug. 8 (Friday)
08:30~09:10 Registration
09:10~09:30 Opening Ceremony 09:00~09:40 Russell Lyons 09:00~09:40 Carlo Marinelli
09:30~10:10 Shige Peng 09:50~10:30 Timo Seppäläinen 09:50~10:30 Carl Mueller
10:20~11:00 Takashi Kumagai Coffee Break
Coffee Break 10:50~11:15 David Croydon 10:50~11:15 Xiangchan Zhu
11:20~11:45 Hiroaki Aikawa 11:20~11:45 Daisuke Shiraishi 11:20~11:45 Ildoo Kim
11:50~12:15 Mateusz Kwaśnicki 11:50~12:15 Anna Talarczyk 11:50~12:15 Wei Liu
Lunch
13:50~14:30 Tadeusz Kulczycki 13:50~14:30 Zhi-Ming Ma 13:50~14:30 Horng-Tzer Yau
14:40~15:20 Renming Song 14:40~15:20 Hirofumi Osada 14:40~15:20 Kyeonghun Kim
Coffee Break
15:50~16:15 Ante Mimica 15:50~16:15 Yuichi Shiozawa 15:50~16:15 Shang-Yuan Shiu
16:20~16:45 Zoran Vondraček 16:20~16:45 Jian Wang 16:20~16:45 Kunwoo Kim
Break
17:05~17:30 Tomasz Grzywny 17:05~17:30 Xicheng Zhang 17:05~17:30 Sebastian Andres
17:35~18:00 UnCig Ji 17:35~18:00 Toshihiro Uemura 17:35~18:00 Kazumasa Kuwada
18:30~20:30 Welcome Dinner
at Taenung
18:30~21:00 Banquet
at Marronnier


Aug. 10 (Sunday) Aug. 11 (Monday)
09:00~09:25 Kazuhiro Kuwae 09:00~09:40 Marek Biskup
09:30~09:55 Lucian Beznea 09:50~10:30 Kavita Ramanan
10:00~10:25 Zhao Dong
Coffee Break
10:45~11:10 Jason Swanson 10:50~11:15 Shuenn-Jyi Sheu
11:15~11:40 Tzuu-Shuh Chiang 11:20~11:45 Seiichiro Kusuoka
11:45~12:10 Francesco Russo 11:50~12:15 Victoria Knopova
Lunch
14:00~14:25 Yunju Lee Jiyong Shin 13:50~14:15 Yan-Xia Ren
14:30~14:55 Paul Jung Erfan Salavati 14:20~14:45 Youssef Ouknine
15:00~15:25 Jaehoon Kang Elena Karachanskaya 14:50~15:15 Daehong Kim
Coffee Break
15:45~16:10 Kyung-youn Kim 15:45~16:25 Tusheng Zhang
16:15~16:40 Jongchun Bae 16:25~16:55 Closing Remark
16:45~17:10 Greg Markowsky